މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގދ. އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި، އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސޮއިކުރެއްވުން

6 ޖުލައި 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA