މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޝުޝްމާ ސަވަރާޖް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ފޮރިން ސާރވިސްގެ "މިޝަން އޮރިއަންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް" ގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 ޖުލައި 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA