މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މޯލްޑިވްސް ކެޕިޓަލް ޕްރޮވައިޑާސް ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA