މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

"ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ ވިމެން"ގެ ބައިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ބައްދަލުކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން

7 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA