މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް އޯޕެން 2019 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

7 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA