މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގައި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

4 އޮކްޓޯބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA