މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުޅުއްވައިދެއްވުން

6 އޮކްޓޯބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA