މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު, އިންޑިއާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA