މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA