މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހިސް އެކްސެލެންސީ ޑރ. މަހްމޫދު އަލް ޙަބަޝް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA