މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޓަންގް ލައި މާރގް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

7 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA