އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ 51 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

4 ޑިސެމްބަރު 2022

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA