މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި 'ފައުންޑޭޝަން އިން ލައިބްރަރީ ސަރވިސަސް' ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

28 ޑިސެމްބަރު 2022

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA