މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އދގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީއާއި އދގެ އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްގެ ބޭފުޅުންނާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA