މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ރައުފް ހަކީމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA