މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަނުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފައްޓަވާދެއްވުން

11 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA