މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ތޮއްޑޫ ސުކޫލުގެ މަލްޓީޕާޕަސް ހޯލާއި 12 ކުލާސްރޫމު އިމާރާތުގެ ބިންގާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަޅުއްވާދެއްވުން

10 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA