މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެއިކެން ސްޕެންސް، ޖޯން ކީލްސް، ލަކްސް ހޮޓެލްސް އަދި އަރންސް އެންޑް ޔަންގްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA