މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ނޫރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުން

14 މާރިޗު 2023

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA