މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެޑެކްސް އިންޑިއާގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިވެންޓްސް ސޮލިއުޝަން، އަމިތު މަލޯތުރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA