މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މަޖިލިސް ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2 ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވުން

17 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA