ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ފޮނުވާ ކޯ-ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 އޯގަސްޓު 2023

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA