ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު "އަންވީލިންގ ވިޝަންސް 2023" އާޓް އެގްޒިބިޝަން ބައްލަވާލެއްވުން

14 އޯގަސްޓު 2023

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA