ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒަރވަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރު، މރ. ނާޗޯ ސަންޗެޒް އަމޯރ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

15 އޯގަސްޓު 2023

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA