މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޖޭޖީސީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA