މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ކިއުބާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސް ހުވާނާ އެލޭނާ ރާމޯސް ރޮޑްރިގެޒް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

30 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA