މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ފެޑެރަލިޒަމްގެ ކޯ-ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮފެސަރ އީވާ މާރިއާ ބެލްސަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA