ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރ ފޯ ފޮރިން އެފެއާސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކޮމުރާ މަސަހިރޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 ނޮވެމްބަރު 2023

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA