ސީޝެލްސް ގެ ނައިބް ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ އަޙްމަދު އަފީފް ދީދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 ނޮވެމްބަރު 2023

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA