ގްލޯބަލް ކައުންސިލް އޮފް ޓޮލަރަންސް ގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ އަޙްމަދު އަލް ޖަވާން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 ނޮވެމްބަރު 2023

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA