މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 96 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު ހުށަހެޅުއްވުން

4 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA