މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޕާލަމެންޓަރީ އޭޑިއުކޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންސް އެންޑް މީޑިއާ

25 ނޮވެމްބަރު 2023

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA