މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޕާލަމެންޓަރީ އޭޑިއުކޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންސް އެންޑް މީޑިއާ

26 ނޮވެމްބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ޕާލިމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA