މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސަޢީދު އަލްޝަމްސި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

5 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA