މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުالله، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ސުވާލު ކުރެއްވުން

6 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA