ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނުން ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕާލިމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ޕާލިމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA