148 ވަނަ އައި.ޕީ.ޔޫ އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ސްވިޒަރލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

23 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA