މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

14 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA