ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ގ. ސާޓަނުގެ، މޭޖަރ (ރޓޑ) ޠަލްޙަތު ޙަސަން މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުން

1 އޭޕްރީލު 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA