މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އދގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޓޯޗަރ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

19 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA