އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 20 ވަނަ މަޖިލިސް 20_ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA