ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ބައެއް އެހެނިހެން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖޫން 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA