ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބަޓީއަށް ދެއްވެވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު

12 ޖޫން 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA