ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބަޓީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ޗައިނީސް ލެންގުއޭޖް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

13 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
20 ވަނަ މަޖިލިސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA