ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ބަޓީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންްފި

13 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
20 ވަނަ މަޖިލިސް 20_އަޙްމަދު ނާޡިމް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA