ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 ޖުލައި 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 20 ވަނަ މަޖިލިސް 20_ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ 20_އަޙްމަދު ނާޡިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA