ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

10 ޖުލައި 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
20 ވަނަ މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA