މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އދގެ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުއަރ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް، ކަރީމާ ބެނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA