މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށްދޭ ތެރަޕިއުޓިކްފަރުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ބޭފުޅުންނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިންބައްދަލުކުރުން

21 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA