މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޝަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ފްރޭންކް ހެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން

25 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA